Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Mediakasvatus on jokaisen lapsen oikeus

Mediakasvatus on kasvatuksen ja opetuksen alue, jonka tavoitteena on edistää turvallista, vastuullista ja monipuolista median käyttöä kaikissa yhteiskunnan ikäluokissa, myös alle kouluikäisten lasten keskuudessa. Varhaiskasvatus kasvatuskontekstina onkin kodin ohella keskeinen ympäristö lapsen turvallisen ja tasapainoisen mediasuhteen rakentumiselle. 

Mediakasvatus vahvistaa medialukutaitoja, joihin kuuluvat mm. mediasisällön tulkintataidot, arviointitaidot sekä mediakriittisyys, tiedonhakutaidot, median eri välineiden käyttötaidot sekä kyky tuottaa itse erilaisia mediatekstejä. Jo pienen lapsen kanssa on mahdollisuus harjoitella monipuolisesti näihin taitoihin tarvittavia  valmiuksia.

Miksi mediakasvatusta tarvitaan?

Mediataidot ovat yhteiskunnassa toimimisen kannalta tärkeitä kansalaistaitoja. Mediakasvatuksen avulla edistetään jokaisen yksilön hyvinvointia ja osallisuutta sekä valmiuksia yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Media on paitsi tärkeä vaikuttamisen väylä, myös monipuolisen itseilmaisun mahdollistaja. On tärkeää, että jokainen meistä osaa käyttää mediaa turvallisesti sekä  vastuullisesti, itsensä ja muut huomioiden. Mediakasvatuksella ennaltaehkäistään median väärinkäyttöä sekä edistetään kriittistä medialukutaitoa.

Tarvitseeko pieni lapsi mediakasvatusta?

Kyllä tarvitsee. Lapset aloittavat median käytön kuvaohjelmien muodossa usein jo alle 2-vuotiaana. Musiikki, sadut, laulut, loruttelut ja audiovisuaaliset tarinat ovat monelle tuttuja median muotoja, joiden myötä lapsen mediasuhde kehittyy taaperoikäisestä lähtien. Lapsi tarvitsee kuitenkin ohjausta, opastusta ja selkeitä sääntöjä sopivaan ja turvalliseen mediankäyttöön, jolloin hän oppii hyödyntämään mediaa monipuolisesti ja vastuullisesti.

Mediakasvatus osana varhaiskasvatusta

Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli pienen lapsen turvallisen ja tasapainoisen mediasuhteen rakentumisen mahdollistajana. Havainnoidakseen ja tulkitakseen median tuottamia mielikuvia tai pohtimaan kriittisesti eri mediaympäristöä lapsi tarvitsee aikuiselta ohjausta ja opastusta.

Valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen perusteet-asiakirjassa monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat yksi viidestä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta. Varhaiskasvattajilla tuleekin olla riittävät lähtökohdat sekä ammatillinen osaaminen suunnitelmallisen  mediakasvatuksen toteuttamiseksi.

Median käytön aloittaminen yhä nuorempana haastaa nykypäivänä vanhempien lisäksi myös varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä. Varhaiskasvattajat kokevat usein pienille lapsille suunnattua mediakasvatuksen materiaalia olevan tarjolla rajoitetusti, eikä omia valmiuksia mediakasvattajana toimimiseen välttämättä tunnisteta. Mediakasvatus saattaa siten helposti jäädä irralliseksi osaksi muusta toiminnasta tai sen toteutuminen on vain yksittäisten henkilöiden varassa. Näin ei suinkaan saisi olla: mediakasvatus on koko yhteisön yhteinen asia.